ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

целта на този документ е да Ви предостави информация относно обработката на Вашите лични данни в съответствие със законодателството за защита на личните данни, по-специално Общия регламент за защита на данните („GDPR“).

Контактни данни

JAP FUTURE
Седалище и адрес на управлението Nivky 67
750 00 Přerov III - Lověšice
ЕИК: 05533139

JAP FUTURE, s. r. o. като администратор на лични данни изцяло зачита Вашето право на поверителност и лични данни и обработва личните Ви данни за законни цели и само въз основа на доказуема законова причина за обработване на лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Обработените лични данни винаги са пропорционални, уместни и ограничени до степента, необходима във връзка с целта на обработването. Личните данни се съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на субекта на данните само за период, който не надвишава необходимия за целите, за които се обработват.

JAP FUTURE , s.r.o. Вашите лични данни се обработват само по начин, който гарантира правилната сигурност на личните данни, включително тяхната защита чрез подходящи технически или организационни мерки срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда.

Цели и правни причини за обработка на лични данни

Въз основа на законен интерес, JAP FUTURE, s.r.o. обработва лични данни за следните цели:

 • за изпълнение на договора за покупко-продажба с купувача относно продажбата на стоки и услуги, включително доставката на стоки и уреждането на правата от отговорност за дефекти, или изпълнението на мерки от страна на администратора преди сключване на такъв договор
 • за изпълнение на публичноправните задължения на дружеството
 • за търговски комуникации относно собствените му продукти и услуги за контакти с клиенти, получени във връзка с продажбата на продукт или услуга (освобождаване на клиента съгласно раздел 7, параграф 3 от Закона за някои услуги на информационното общество )

Ние също така Ви предоставяме информация за обработката на Вашите лични данни в конкретни случаи директно по време на тяхното събиране. Ако обработваме лични данни за цели, различни от изброените по-горе, винаги ще Ви уведомяваме за такава обработка.

Получатели на лични данни

Личните данни, обработвани от JAP FUTURE, s.r.o., могат да бъдат предоставени на следните субекти:

 • В случай на някои дейности, ние си сътрудничим с външни субекти („обработващите лични данни“), които за JAP FUTURE, s.r.o. Лица обработват Вашите лични данни. Обработващите винаги обработват Вашите лични данни въз основа на договор за обработка. Лицата, от JAP FUTURE, s.r.o., обработващи данни, са преминали през грижлив подбор, чиято цел е осигуряване на гаранции за защита на обработваните лични данни в съответствие с действащите законови разпоредби.
 • Лични данни (и, например, записи от камерата) могат също да бъдат предоставени, в оправдани случаи, например на правоприлагащите органи..

JAP FUTURE, s.r.o. не прехвърля лични данни извън ЕС или международни организации, нито взема автоматизирани индивидуални решения.

Права на субекта на данните във връзка с обработката на лични данни

В допълнение към оттеглянето на съгласието (ако обработването на лични данни се извършва въз основа на съгласие), Вие също имате право да поискате от JAP FUTURE, s.r.o.:

 • Получаване на достъп до личните Ви данни и копие от JAP FUTURE, s.r.o.
 • Корекция или промяна на личните данни.
 • Ограничения при обработката на Вашите лични данни в следните случаи:
  • ако откажете точността на личните данни, за времето, необходимо на JAP FUTURE, s.r.o., за да провери точността на личните данни,
  • Вие отказвате изтриване в случай на незаконна обработка на лични данни,
  • Изискване от Ваша страна на лични данни, за да определите, упражните или защитите Вашите права, докато JAP FUTURE, s.r.o. вече не се нуждае от вашите данни,
  • ако сте възразили срещу обработването в легитимен интерес на Администратора, докато не се провери дали законните причини на Администратора надделяват над защитата на Вашите права.
 • Възражение срещу обработването, ако обработването се основава на легитимен интерес на Администратора или е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт.
 • Правото на преносимост, което може да бъде упражнено само в случай на автоматизирана обработка, необходима за изпълнението на договора или въз основа на Вашето съгласие.
 • Изтриване на Вашите лични данни.

За да упражните правата си, можете да се свържете с лицето, отговорно за защитата на личните данни JAP FUTURE, s.r.o., чрез имейл адреса: export@japcz.cz

Ако смятате, че личните Ви данни се обработват неразрешено като част от нашите дейности, можете да подадете жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни (www.uoou.cz) за територията на Чешката република.